قبل از ارسال حتما قوانین سایت رو مطالعه فرمائید.

ارسال های فاقد محتوای مفید و تبلیغاتی حذف خواهد شد.


Karma Stars
تصویر پست اسم
One Small Silver Star 50 One Small Silver Star
Two Small Silver Stars 100 Two Small Silver Stars
Three Small Silver Stars 250 Three Small Silver Stars
Four Small Silver Stars 500 Four Small Silver Stars
One Small Gold Star 750 One Small Gold Star
Two Small Gold Stars 1000 Two Small Gold Stars
Three Small Gold Stars 1500 Three Small Gold Stars
Four Small Gold Stars 2000 Four Small Gold Stars
One Medium Silver Star 2500 One Medium Silver Star
Two Medium Silver Stars 3000 Two Medium Silver Stars
One Medium Gold Star 3500 One Medium Gold Star
Two Medium Gold Stars 4000 Two Medium Gold Stars
One Large Silver Star 5000 One Large Silver Star
One Large Gold Star 6000 One Large Gold Star
One Large Silver Sparkling Star 7000 One Large Silver Sparkling Star
One Large Gold Sparkling Star 8000 One Large Gold Sparkling Star
One Large Platinum Spinning Star 9000 One Large Platinum Spinning Star
One Large Flashing Star 10000 One Large Flashing Star